Voorwaarden

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN DAMEN SHIPYARDS GROUP

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 23049923 en rechtstreeks te downloaden vanaf www.damen.nl/gtcp

De Nederlandstalige versie van deze algemene inkoopvoorwaarden is leidend en doorslaggevend in de interpretatie van de tekst. Versie 1 december 2011.

 

 ARTIKEL 1:  TOEPASSELIJKHEID
 ARTIKEL 2:  PRIJZEN EN LEVERINGSCONDITIE
 ARTIKEL 3:  LEVERTIJD EN OVEREENGEKOMEN TERMIJNEN
 ARTIKEL 4:  VERPAKKING
 ARTIKEL 5:  EIGENDOM
 ARTIKEL 6:  HULPMIDDELEN
 ARTIKEL 7:  WIJZIGINGEN
 ARTIKEL 8:  FACTURERING EN BETALING
 ARTIKEL 9:  KWALITEIT
 ARTIKEL 10:  INSPECTIE, KEURING, CONTROLE EN BEPROEVING
 ARTIKEL 11:  GARANTIE EN HERSTEL
 ARTIKEL 12:  GEHEIMHOUDING
 ARTIKEL 13:  INDUSTRIELE EN INTELLECTUELE EIGENDOM
 ARTIKEL 14:  OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
 ARTIKEL 15:  AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING
 ARTIKEL 16:  TEKORTKOMING EN ONTBINDING
 ARTIKEL 17:  OVERMACHT
 ARTIKEL 18:  TOEPASSING MATERIALEN VOOR EXPORT
 ARTIKEL 19:  PERSONEEL
 ARTIKEL 20:  WERKZAAMHEDEN OP HET BEDRIJFSTERREIN / OBJECT
 ARTIKEL 21:  KETENAANSPRAKELIJKHEID (alleen van toepassing in Nederland)
 ARTIKEL 22:  VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU
 ARTIKEL 23:  TOEPASSING RECHT EN GESCHILLEN
 ARTIKEL 24:  DEFINITIES

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten met Opdrachtnemer.
      De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtnemer wordt door
      DAMEN uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 2: PRIJZEN EN LEVERINGSCONDITIE

2.1 De overeengekomen prijzen voor de te leveren Goederen en/of Diensten zijn vast,
      exclusief BTW en gebaseerd op de leveringsconditie “Delivered At Place” (DAP) op de
      overeengekomen plaats van levering volgens de versie van INCOTERMS die geldt op het
      moment van de bestelling of order, onverminderd hetgeen is bepaald in deze
      voorwaarden. Kostenverhogende omstandigheden die aan het licht komen of ontstaan na
      het tot stand komen van de Overeenkomst zijn en blijven voor rekening van de
      Opdrachtnemer.

2.2 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen zijn alle prijzen inclusief afdoende
      verpakking voor transport en inclusief de levering van alle bij de Goederen behorende
      onderdelen, accessoires en hulpmiddelen, alsmede alle bijbehorende documentatie
      (zoals tekeningen, kwaliteits-, keurings-, garantie- en classificatiecertificaten,
      onderhoudshandboeken, instructieboeken en handleidingen). Opdrachtnemer wordt pas
      geacht te hebben geleverd wanneer hij niet alleen de te leveren Goederen, maar ook alle
      daarbij behorende bijkomende leveringen ter beschikking van DAMEN heeft gesteld.

2.3 Aan wijzigingen en/of meerwerk zal de Opdrachtnemer geen recht op een aanpassing
      van de overeengekomen prijs kunnen ontlenen tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is
      overeengekomen op de wijze als aangegeven in artikel 7.

2.4 In de Overeenkomst kan worden bepaald dat (een deel van) de werkzaamheden en/of
      diensten (wordt) worden uitgevoerd tegen in de Overeenkomst opgenomen tarieven. De
      overeengekomen tarieven zijn vast, niet voor verhoging vatbaar en exclusief BTW. Een
      eventuele vergoeding van reis- en verblijfkosten en reisuren die niet in de
      overeengekomen tarieven is begrepen, dient door partijen afzonderlijk schriftelijk te
      worden overeengekomen.

ARTIKEL 3: LEVERTIJD EN OVEREENGEKOMEN TERMIJNEN

3.1 De overeengekomen uitvoerings-/leveringstermijn met betrekking tot (delen van) de door
      Opdrachtnemer te verrichten prestaties is van wezenlijke betekenis. Door de loutere
      overschrijding van de overeengekomen (deel)uitvoerings-/leveringstermijn is de
      Opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

3.2 Op eerste verzoek van DAMEN zal de Opdrachtnemer een uitvoeringsschema verstrekken,
      onder meer aangevende de tijdstippen van aanvang en voltooiing van de
      opvolgende gedeelten van de werkzaamheden en de personeelsbezetting. Dit
      uitvoeringsschema vormt, na goedkeuring door DAMEN, een onderdeel van de
      Overeenkomst.

3.3 Zodra de Opdrachtnemer weet of behoort te weten dat hij zal tekortkomen in de tijdige of
      juiste nakoming van de Overeenkomst, geeft hij hiervan binnen 24 uur schriftelijk bericht
      aan DAMEN onder opgave van redenen.

3.4 In geval de Opdrachtnemer een uiterste (deel)uitvoerings-/leveringstermijn heeft
      overschreden of niet in staat is een overeengekomen gereedheids- of leverdatum te
      halen en ook in het geval het duidelijk is dat een dergelijke datum niet gehaald zal
      worden, dan zal DAMEN het recht hebben om de opdracht te ontbinden en/of
      schadevergoeding te vorderen overeenkomstig het bepaalde in artikel 16.2.

3.5 De Opdrachtnemer zal periodiek volgens de wens van DAMEN voortgangsrapporten verstrekken,
      welke duidelijk de stand van zaken weergeven.

3.6 Opdrachtnemer en zijn (toe)leveranciers en (onder)-aannemers zijn verplicht om al het
      mogelijke te doen om een opgelopen vertraging in te lopen. De extra kosten van
      maatregelen om vertragingen in te lopen en ontstane schade voor DAMEN komen voor
      rekening van de Opdrachtnemer.

3.7 Indien DAMEN de Opdrachtnemer verzoekt de levering uit te stellen zal de
      Opdrachtnemer de Goederen afdoende verpakt en herkenbaar bestemd voor DAMEN opslaan,
      beveiligen en verzekeren. DAMEN zal daarvoor alsdan met de Opdrachtnemer een
      redelijke vergoeding overeenkomen.

3.8 DAMEN kan in geval van niet-tijdige nakoming de Opdrachtnemer een vertragingsboete
      in rekening brengen van 1% van de totale contractwaarde voor iedere aangevangen
      kalenderweek dat de Opdrachtnemer in gebreke blijft aan de overeengekomen
      uitvoerings-/ levertermijn te voldoen, met een maximum van 10% van de totale
      contractwaarde, onverminderd het recht van DAMEN na het verstrijken van
      10 kalenderweken door een schriftelijke verklaring de Overeenkomst geheel of
      gedeeltelijk te ontbinden en onverminderd het recht van DAMEN op vergoeding naast de
      boete van de volledig door haar tengevolge van niet-tijdige nakoming geleden schade.

ARTIKEL 4: VERPAKKING

4.1 De Goederen dienen afdoende te zijn verpakt en conform de voorschriften van DAMEN
      te zijn gemerkt. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor iedere schade veroorzaakt door
      onvoldoende verpakking.

4.2 De verpakking dient voorts (waar nodig) voorzien te zijn van speciale
      behandelingsinstructies, welke minimaal aan de wettelijke eisen voldoen.

4.3 DAMEN heeft te allen tijde de bevoegdheid, maar niet de plicht, verpakkingsmaterialen
      aan de Opdrachtnemer voor diens rekening en risico te retourneren.

ARTIKEL 5: EIGENDOM

5.1 De eigendom van de Goederen gaat over van de Opdrachtnemer op DAMEN op het
      moment van feitelijke levering.

5.2 DAMEN is bevoegd te verlangen dat de eigendom van de Goederen en/of de hiervoor
      bestemde materialen en onderdelen op een eerder tijdstip op hem over zal gaan en de
      daartoe benodigde schriftelijke bescheiden te overleggen. In dat geval zal de
      Opdrachtnemer de Goederen en/of de hiervoor bestemde materialen en onderdelen
      merken als herkenbaar eigendom van DAMEN en DAMEN vrijwaren voor verlies,
      beschadiging en uitoefening van rechten door derden.

ARTIKEL 6: HULPMIDDELEN

6.1 De Opdrachtnemer zal zorg dragen voor de aanschaf of vervaardiging van alle bij de
      uitvoering van de overeenkomst te gebruiken gereedschappen, werktuigen, materialen,
      tekeningen, berekeningen, modellen, mallen, schema’s, computersoftware, instructies,
      keuringsvoorschriften, specificaties en overige hulpmiddelen, waaronder
      (hand)gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

6.2 Door DAMEN ter beschikking gestelde dan wel de specifiek voor de Overeenkomst door
      de Opdrachtnemer aangeschafte of vervaardigde materialen, tekeningen, modellen,
      mallen, schema’s, computer software, instructies, specificaties en overige hulpmiddelen
      blijven eigendom van DAMEN c.q. worden eigendom van DAMEN op het moment van
      aanschaf of vervaardiging.

6.3 De Opdrachtnemer is verplicht de in lid 2 van dit artikel bedoelde materialen, tekeningen
      en overige hulpmiddelen te merken als herkenbaar eigendom van DAMEN, deze in
      goede staat te houden en voor zijn rekening te verzekeren tegen alle risico’s zolang de
      Opdrachtnemer ten aanzien van die hulpmiddelen als houder optreedt.

6.4 De Opdrachtnemer zal de in lid 2 van dit artikel bedoelde materialen, tekeningen en
      overige hulpmiddelen niet (doen) aanwenden voor of in verband met enig ander doel dan
      de levering aan DAMEN, tenzij DAMEN hiertoe vooraf schriftelijk toestemming heeft
      verleend.

6.5 De Opdrachtnemer zal de door DAMEN ter beschikking gestelde materialen, tekeningen
      en overige hulpmiddelen na voltooiing van de opdracht in goede staat aan DAMEN
      terugleveren. DAMEN is gerechtigd een bedrag van de betalingen aan de Opdrachtnemer
      in te houden zolang deze teruglevering niet heeft plaats gehad.

ARTIKEL 7: WIJZIGINGEN

7.1 DAMEN is te allen tijde bevoegd te verlangen dat de omvang en/of de hoedanigheid van
      de te leveren Goederen en/of Diensten worden gewijzigd, of dat anderszins een wijziging
      in de Overeenkomst wordt aangebracht.

7.2 DAMEN is voorts bevoegd modificaties aan te brengen in de materialen, tekeningen,
      modellen, mallen, schema’s, computersoftware, instructies, specificaties en dergelijke
      met betrekking tot de te leveren Goederen en/of Diensten.

7.3 Indien zulks naar het oordeel van de Opdrachtnemer gevolgen heeft voor de
      overeengekomen vaste prijs en/of de uitvoerings-/leveringstermijn zal hij, alvorens aan
      de wijziging gevolg te geven DAMEN hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch ten hoogste
      binnen 5 werkdagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk informeren.

7.4 Indien DAMEN akkoord gaat met de schriftelijke opgave van de Opdrachtnemer, als
      bedoeld in het vorige lid, leggen partijen de wijziging vast in een wijzigingsovereenkomst.
      Wijzigingsovereenkomsten worden in volgorde genummerd. Wijzigingen worden
      uitgevoerd volgens de Overeenkomst; zij maken daarvan deel uit.

7.5 Indien de door de Opdrachtnemer opgegeven gevolgen voor de prijs en/of de uitvoerings -
      /leveringstermijn naar het oordeel van DAMEN onredelijk of niet aanvaardbaar zijn, heeft
      DAMEN het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van
      een schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtnemer, tenzij dit gelet op de omstandigheden
      kennelijk onredelijk zou zijn. Een ontbinding op grond van dit lid geeft geen der
      partijen een recht op vergoeding van enigerlei schade.

7.6 DAMEN kan geheel te zijner keuze besluiten af te zien van de hem in artikel 7.5 geboden
      ontbindingsmogelijkheid. In dat geval kan DAMEN de Opdrachtnemer instructie geven
      gevolg te geven aan de wijziging en in dat geval zal de Opdrachtnemer de door DAMEN
      gewenste wijziging onmiddellijk uitvoeren. De extra kosten, alsook de besparingen, die
      met de wijziging zijn gemoeid, zullen naar redelijkheid en billijkheid verrekend worden.

ARTIKEL 8: FACTURERING EN BETALING

8.1 De facturering vindt plaats onder vermelding van het opdrachtnummer van DAMEN,
      volledig gespecificeerd volgens de aanwijzingen van DAMEN.

8.2 Betaling vindt plaats binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur, ontvangst en
      goedkeuring van de Goederen en/of Diensten alsmede van alle daarbij behorende
      onderdelen, accessoires en hulpmiddelen en van alle bijbehorende documentatie (zoals
      tekeningen, kwaliteits-, keurings-, garantie- en classificatiecertificaten,
      onderhoudshandboeken, instructieboeken en handleidingen), als bedoeld in artikel 2.

8.3 In geval van aanbetalingen tijdens de fabricage of de werkzaamheden zal, onverminderd
      het bepaalde in artikel 21 terzake van werkzaamheden waar de Wet
      Ketenaansprakelijkheid op van toepassing is, betaling slechts plaats vinden nadat door
      de Opdrachtnemer aan DAMEN een bankgarantie op afroep van een eerste klas, voor
      DAMEN aanvaardbare, bank is verstrekt voor terugbetaling van de aanbetaling op eerste
      aanzegging van DAMEN.

8.4 DAMEN is te allen tijde bevoegd om de bedragen die zij aan de Opdrachtnemer
      verschuldigd is, te verrekenen met bedragen die DAMEN te vorderen heeft van de
      Opdrachtnemer. Wanneer DAMEN bevoegd is tot verrekening zal zij aan de
      Opdrachtnemer een verklaring sturen dat de vordering van DAMEN en de
      Opdrachtnemer met elkaar worden verrekend tot het bedrag dat zij gemeen hebben. In
      het geval dat DAMEN op enige grond iets te vorderen heeft van Opdrachtnemer dan zal
      zij tot verrekening en/of opschorting van betaling bevoegd zijn onverminderd haar
      overige rechten.

8.5 Betaling door DAMEN houdt op geen enkele wijze aanvaarding van het geleverde in of
      erkenning dat de Goederen aan de opdracht voldoen.

8.6 Rente voor te late betaling zal slechts verschuldigd zijn nadat DAMEN na een schriftelijke
      ingebrekestelling in verzuim is geraakt te betalen. Vanaf de datum van verzuim zal een
      rente van 2 % boven EURIBOR per jaar verschuldigd zijn over de zonder rechtsgeldige
      reden niet betaalde bedragen.

ARTIKEL 9: KWALITEIT

9.1 De Opdrachtnemer garandeert dat de Goederen:
      a) beantwoorden aan de Overeenkomst en vrij zijn van gebreken;
      b) volledig zijn en geschikt voor het doel waarvoor zij bestemd zijn en vrij van
          ontwerp-, uitvoerings- en/of materiaalfouten;
      c) geheel in overeenstemming zijn met de eisen vervat in de door DAMEN verstrekte
          informatie, welke eisen door Opdrachtnemer door het aanvaarden van de
          Overeenkomst zijn aanvaard;
      d) geen verboden stoffen of preparaten bevatten en geen stoffen die niet via een
          reguliere wijze van afvalverwerking te verwerken zijn
      e) worden geleverd met alle voor het gebruik noodzakelijke bescheiden, waaronder
          ten minste handleidingen en gebruiksvoorschriften in de Engelse taal.

9.2 De Opdrachtnemer garandeert dat de toegepaste materialen nieuw en ongebruikt zijn,
      van recente productiedatum en/of speciaal voor de overeenkomst zijn vervaardigd.

9.3 De Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met en garandeert de naleving van alle
      wettelijke eisen en andere (internationale) regelgeving, inclusief eisen van de Europese
      Unie, met betrekking tot de Goederen en Diensten, alsmede de voorschriften van het
      desbetreffende classificatiebureau voor zo ver van toepassing, en aan de binnen de
      branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen, alle zoals deze gelden op het
      moment van levering dan wel van voltooiing van de overeengekomen werkzaamheden.

9.4 De Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar de laatste stand van de techniek
      zelfstandig uitvoeren en is daarvoor ook verantwoordelijk.

9.5 De Opdrachtnemer dient de Goederen in- en uitwendig zodanig te conserveren en te
      onderhouden dat gedurende de periode voor het ingaan van de garantietermijn, als
      bedoeld in artikel 11, geen schade kan optreden welke op enigerlei wijze de levensduur
      van de Goederen zou kunnen beïnvloeden.

9.6 De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de gevolgen van het niet voldoen aan de in dit
      artikel genoemde garanties en verplichtingen.

ARTIKEL 10: INSPECTIE, KEURING, CONTROLE EN BEPROEVING

10.1 DAMEN is immer bevoegd bij inspecties, keuringen, controles en beproevingen aanwezig
        te zijn. Afwezigheid van DAMEN bij inspecties, keuringen, controles en beproevingen
        houdt nimmer automatische of stilzwijgende goedkeuring daarvan in.

10.2 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van inspecties, keuringen,
        controles en beproevingen van het desbetreffende classificatiebureau, inclusief de
        levering van de door het classificatiebureau vereiste (deel)certificaten.

10.3 Inspecties, keuringen, controles en beproevingen door inspecteurs van DAMEN of door
        daartoe door DAMEN of haar opdrachtgever(s) aangewezen personen of instanties, kan
        plaatsvinden zowel voorafgaande aan de levering als tijdens of na de levering. Indien
        hierbij de Goederen geheel of gedeeltelijk worden afgekeurd, zal DAMEN dit aan de
        Opdrachtnemer schriftelijk melden.

10.4 De Opdrachtnemer verleent hiertoe toegang tot de plaatsen waar de Goederen worden
        geproduceerd of zijn opgeslagen en verleent medewerking aan de gewenste inspecties,
        keuringen, controles en beproevingen en verstrekt voor zijn rekening de benodigde documentatie
        en inlichtingen.

10.5 De Opdrachtnemer stelt DAMEN tijdig (tenminste 10 werkdagen van tevoren) op de
        hoogte van het tijdstip waarop inspecties, keuringen, controles en beproevingen zullen
        plaatsvinden. DAMEN zal daarna binnen 5 werkdagen de Opdrachtnemer berichten of zij
        de inspecties, keuringen, controles en beproevingen al dan niet zal bijwonen.

10.6 De kosten van inspecties, keuringen, controles en beproevingen zijn voor rekening van
        de Opdrachtnemer.

10.7 In geval van afkeuring van de Goederen nadat het risico daarvan is overgegaan op
        DAMEN, is het risico van de afgekeurde Goederen en Diensten voor de Opdrachtnemer
        en wordt de eerdere risico-overgang naar DAMEN met terugwerkende kracht ongedaan
        gemaakt.

10.8 De door DAMEN ter zake van enig feit aan de Opdrachtnemer verleende goedkeuring of
        toestemming, alsmede inspectie, keuring of beproeving als bedoeld in deze
        voorwaarden, ontslaat de Opdrachtnemer niet van zijn verplichtingen uit de
        Overeenkomst. Inspectie, keuring, controle en/of beproeving van Goederen overeenkomstig
        het bepaalde in dit artikel 10 houdt levering noch acceptatie in.

ARTIKEL 11: GARANTIE EN HERSTEL

11.1 De Opdrachtnemer is gehouden op eerste aanzegging van DAMEN alle fouten, gebreken
        of andere tekortkomingen te herstellen welke zich gedurende een garantietermijn van 18
        maanden na levering voordoen, welke garantietermijn echter tenminste loopt tot 12
        maanden na de officiële datum van overdracht aan de eindgebruiker van het object waarvan
        de door Opdrachtnemer geleverde Goederen deel uitmaken.

11.2 Indien de Opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen Goederen c.q.
        onderdelen daarvan opnieuw levert c.q. herstelt, geldt voor deze Goederen c.q.
        onderdelen wederom een garantietermijn van 12 maanden na hernieuwde
        inbedrijfstelling.

11.3 DAMEN zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk informeren omtrent tekortkomingen in
        door Opdrachtnemer geleverde Goederen. De Opdrachtnemer zal onmiddellijk na
        ontvangst van deze mededeling voor zijn rekening de tekortkomingen herstellen of de
        Goederen vervangen.

11.4 In spoedeisende gevallen en daarnaast indien na overleg met de Opdrachtnemer
        redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de Opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet
        naar behoren voor herstel of vervanging kan of zal zorg dragen heeft DAMEN het recht
        herstel of vervanging voor rekening van de Opdrachtnemer zelf uit te voeren of door
        derden uit te laten voeren.

11.5 Een en ander laat de verplichtingen van de Opdrachtnemer uit de Overeenkomst
        onverlet; de leden 2, 3, 6 en 7 van dit artikel blijven onverminderd van kracht.

11.6 Gedurende 60 dagen na zulk een herstel of vervanging heeft Opdrachtnemer het recht de
        desbetreffende Goederen te inspecteren.

11.7 Alle kosten ter voldoening aan de garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer, als
        bedoeld in dit artikel, alsmede de extra kosten die DAMEN en/of diens opdrachtgever
        moeten maken als gevolg van het niet voldoen aan de garantieverplichtingen door de
        Opdrachtnemer, zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

11.8 Retourzending van de vervangen Goederen c.q. onderdelen door DAMEN of haar
        opdrachtgever, geschiedt slechts op uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtnemer, danwel
        op eigen initiatief van DAMEN, voor rekening en risico van de Opdrachtnemer. DAMEN
        spant zich in dat in voorkomend geval aan een dergelijk verzoek zal worden voldaan.

ARTIKEL 12: GEHEIMHOUDING

12.1 De Opdrachtnemer garandeert de geheimhouding tegenover derden van alle
        bedrijfsinformatie alsmede know-how in de ruimste zin van het woord, afkomstig van DAMEN
        die op enigerlei wijze te zijner kennis is gekomen of gebracht.

12.2 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke
        toestemming van DAMEN enige vorm van publiciteit te geven aan de uitvoering van de
        Overeenkomst alsmede direct of indirect contact te onderhouden met opdrachtgever(s)
        van DAMEN.

12.3 Aan deze toestemming kunnen door DAMEN voorwaarden worden verbonden.

12.4 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan op de Overeenkomst betrekking hebbende
        documenten zoals tekeningen, schema’s en overige bedrijfsinformatie te vermenigvuldigen
        of aan derden ter inzage te geven anders dan noodzakelijk in het kader van de
        uitvoering van de Overeenkomst en na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van
        DAMEN.

12.5 De Opdrachtnemer zal de in dit artikel genoemde verplichtingen tevens opleggen aan zijn
        personeel dat bij de uitvoering van de Overeenkomst wordt betrokken.

12.6 Bij niet-nakoming van één van de bepalingen van dit artikel verbeurt Opdrachtnemer aan
        DAMEN een onmiddellijk opeisbare boete van € 250.000 voor elke overtreding en
        €10.000 per dag dat de overtreding voortduurt, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling
        of de tussenkomst van de rechter nodig is en onverminderd het recht van DAMEN de
        geleden schade op Opdrachtnemer te verhalen.

ARTIKEL 13: INDUSTRIELE EN INTELLECTUELE EIGENDOM

13.1 De Opdrachtnemer garandeert dat het gebruik, daaronder begrepen doorverkoop, van de
        door hem geleverde Goederen, of van de door hem ten behoeve van DAMEN gekochte of
        vervaardigde hulpmiddelen geen inbreuk zal opleveren op octrooirechten, merkrechten,
        modelrechten, auteursrechten of andere rechten van derden.

13.2 De Opdrachtnemer vrijwaart DAMEN van aanspraken, die voortvloeien uit enigerlei
        inbreuk op de in het vorige lid bedoelde rechten en hij zal DAMEN alle schade vergoeden
        die het gevolg is van enige inbreuk.

ARTIKEL 14: OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

14.1 De Opdrachtnemer kan en mag de rechten en verplichtingen die voor hem uit de
        Overeenkomst voortvloeien noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden overdragen
        zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DAMEN.

14.2 De Opdrachtnemer zal de uitvoering van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst noch
        geheel, noch gedeeltelijk aan derden uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke
        toestemming van DAMEN.
        DAMEN heeft het recht toestemming te weigeren of hieraan voorwaarden te verbinden.
        Het verlenen van toestemming door DAMEN ontslaat de Opdrachtnemer niet van zijn
        verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

14.3 In geval van uitbesteding aan derden met goedkeuring van DAMEN zal de
        Opdrachtnemer ervoor zorgen dat deze Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn op de
        Overeenkomst van onderaanneming en DAMEN een rechtstreekse vordering op de
        onderaannemer verschaffen terzake van de uitbesteding.

14.4 Het is DAMEN toegestaan rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst, inclusief
        alle rechten op garantie, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan haar opdrachtgever of
        de eindgebruiker. De Opdrachtnemer stemt hiermee bij voorbaat in en verplicht zich op
        eerste verzoek van DAMEN onverwijld en onvoorwaardelijk alle medewerking en
        handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn voor een rechtsgeldige overdracht.

ARTIKEL 15: AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

15.1 De Opdrachtnemer is volledig aansprakelijk voor en vrijwaart DAMEN van alle schade die
        door DAMEN of door derden is en/of wordt geleden als gevolg van gebreken in zijn
        product en in door hem geleverde Goederen.

15.2 De Opdrachtnemer is volledig aansprakelijk voor en vrijwaart DAMEN van alle schade die
        door DAMEN of door derden is en/of wordt geleden als gevolg van handelen of nalaten
        van hemzelf, van zijn personeel of van degenen die door hem bij de uitvoering van de
        Overeenkomst zijn betrokken, danwel als gevolg van het gebruik van gebrekkige
        hulpmiddelen door hemzelf, door zijn personeel of door degenen die door hem bij de uitvoering
        van de Overeenkomst zijn betrokken.

15.3 De Opdrachtnemer vrijwaart DAMEN van aanspraken van derden op vergoeding van
        schade op grond van aansprakelijkheid als bedoeld in de vorige twee leden.

15.4 Voor de toepassing van dit artikel worden personeel en medewerkers van DAMEN als
        derden aangemerkt.

15.5 DAMEN is gerechtigd de Opdrachtnemer alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten
        in rekening te brengen die verbonden zijn aan het invorderen van door de
        Opdrachtnemer aan DAMEN verschuldigde bedragen, en enige daarover verschuldigde
        rente met inbegrip van de kosten van retentie, beslag, onderhoud, opslag en verzekering.
        DAMEN zal echter niet verplicht zijn enige achtergehouden zaken te onderhouden of te
        verzekeren.

15.6 De Opdrachtnemer zal zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel
        genoegzaam verzekeren, met uitsluiting van regres op DAMEN en diens opdrachtgevers.
        Opdrachtnemer verleent DAMEN desgewenst inzage in de verzekeringspolis.

ARTIKEL 16: TEKORTKOMING EN ONTBINDING

16.1 DAMEN heeft te allen tijde de bevoegdheid de Overeenkomst tussentijds geheel of
        gedeeltelijk op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan de
        Opdrachtnemer.
        Onmiddellijk na ontvangst van de schriftelijke mededeling, staakt de Opdrachtnemer de
        uitvoering van de Overeenkomst.
        DAMEN zal de Opdrachtnemer alle redelijke kosten betalen voor reeds geleverde zaken
        en diensten, alsmede voor door de Opdrachtnemer aangegane verplichtingen, maar de
        Opdrachtnemer zal in geen geval aanspraak kunnen maken op vergoeding van enigerlei
        gederfde winst of overheaddekking. In geval van vooruitbetaling door DAMEN zal
        Opdrachtnemer op eerste verzoek reeds gedane betalingen aan DAMEN terugbetalen.

16.2 In geval van tekortkoming door de Opdrachtnemer in de nakoming van zijn verplichtingen
        uit de Overeenkomst of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, alsmede in
        geval van zijn faillissement, surséance van betaling en in geval van stillegging, liquidatie
        of overname, splitsing, fusie of enige daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming
        van de Opdrachtnemer, is hij van rechtswege in verzuim.
        Alsdan heeft DAMEN het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder
        rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van
        een aangetekend schrijven aan de opdrachtnemer en/of betalingsverplichtingen op te
        schorten en/of uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden op te
        dragen, zonder dat DAMEN tot enige schadevergoeding gehouden is, en heeft DAMEN
        recht op volledige schadevergoeding en restitutie van de gedane betalingen.

16.3 De Opdrachtnemer is verplicht de gevolgen van iedere tekortkoming in de nakoming van
        zijn verplichtingen uit de Overeenkomst zo beperkt mogelijk te houden.
        Alle kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. De
        Opdrachtnemer is volledig aansprakelijk voor alle door DAMEN tengevolge van de
        tekortkoming geleden schade, inclusief eventueel aan haar opdrachtgever verschuldigde
        contractuele boetes.

ARTIKEL 17: OVERMACHT

17.1 Indien de Opdrachtnemer door overmacht verhinderd wordt haar verplichtingen uit de
        Overeenkomst na te komen is daarop het bepaalde in artikel 6:75 BW van toepassing.

17.2 In geval van overmacht als bedoeld in lid 1 van dit artikel moet de Opdrachtnemer dit
        binnen 24 uur schriftelijk onder opgave van redenen aan DAMEN mededelen.
        Bovendien moet zij alle mogelijke inspanning verrichten de verhindering te boven te
        komen en de eventuele schade te beperken.

17.3 In de overmacht-situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel worden de verplichtingen van
        beide partijen opgeschort voor de duur van de overmacht-situatie, een en ander met
        uitzondering van dat gedeelte van de verplichtingen die toch uitgevoerd kunnen worden.
        DAMEN is in een dergelijke situatie uitsluitend gehouden betalingen te verrichten voor de
        verplichtingen uit de Overeenkomst die wel zijn nagekomen.

17.4 Zodra de overmacht-situatie ten einde is of zoveel eerder als technisch mogelijk is, zal
        het uitvoeringsschema, als bedoeld in artikel 3.2 van deze voorwaarden, worden
        aangepast door middel van een wijziging zoals vermeld in artikel 7 van deze
        voorwaarden.
        De overeengekomen prijs zal niet worden gewijzigd.

17.5 Indien de overmacht-situatie in verband met de verplichtingen van DAMEN ten opzichte
        van haar opdrachtgever onredelijk lang zou duren, heeft DAMEN het recht de Overeenkomst
        te ontbinden. De Opdrachtnemer zal als dan alle van DAMEN ontvangen
        termijnbetalingen restitueren.

ARTIKEL 18: TOEPASSING MATERIALEN VOOR EXPORT

18.1 De Opdrachtnemer is verplicht voor het aanvaarden van de opdracht te onderzoeken of
        de te leveren Goederen, al dan niet verwerkt, mogen worden geëxporteerd naar de door
        DAMEN opgegeven eindbestemming en is verantwoordelijk voor het verzorgen van de
        eventueel vereiste exportvergunning.

18.2 Zodra de Opdrachtnemer constateert dat de te leveren Goederen, al dan niet verwerkt,
        niet mogen worden geëxporteerd naar de door DAMEN opgegeven eindbestemming, zal
        de Opdrachtnemer DAMEN hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.

18.3 De Opdrachtnemer is alsdan aansprakelijk voor alle schade die door DAMEN of door
        derden wordt geleden veroorzaakt door het niet kunnen voldoen aan zijn verplichting tot
        levering van de Goederen.

18.4 De Opdrachtnemer vrijwaart DAMEN van aanspraken van derden op vergoeding van
        schade op grond van aansprakelijkheid als bedoeld in lid 3 van dit artikel.

ARTIKEL 19: PERSONEEL

19.1 Door de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakeld personeel
        zal voldoen aan de door DAMEN gestelde eisen en bij afwezigheid daarvan aan de
        algemene eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid.

19.2 Indien naar het oordeel van DAMEN sprake is van onvoldoende gekwalificeerd
        personeel, is DAMEN te allen tijde bevoegd om de verwijdering van het desbetreffende
        personeel te gelasten en is de Opdrachtnemer verplicht tot onverwijlde vervanging, met
        inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

19.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DAMEN is de Opdrachtnemer niet
        bevoegd gebruik te maken van ter beschikking gestelde (“ingeleende”) arbeidskrachten.

19.4 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op de uitvoering van werkzaamheden of het
        verrichten van diensten zal de Opdrachtnemer DAMEN voor aanvang van de
        werkzaamheden een schriftelijke opgave verstrekken van het door hem in te schakelen
        personeel, bevattende hun naam, adres, geboortedatum en burgerservicenummer en
        voorts van al dit personeel een afschrift van een geldig identiteitsbewijs, alsmede alle
        wettelijk vereiste bescheiden, en alle overige door DAMEN gewenste gegevens van dit
        personeel. Wijzigingen in deze gegevens zullen eveneens onverwijld aan DAMEN
        worden doorgegeven.

ARTIKEL 20: WERKZAAMHEDEN OP HET BEDRIJFSTERREIN / OBJECT

20.1 De Opdrachtnemer dient zich, voordat met de uitvoering van de Overeenkomst een
        aanvang wordt gemaakt, op de hoogte te stellen van de omstandigheden op het
        bedrijfsterrein/object waar de werkzaamheden moeten worden verricht en die de
        uitvoering van de Overeenkomst kunnen beïnvloeden.

20.2 Kosten van vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst of andere kosten
        veroorzaakt door omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn voor rekening en risico van
        de Opdrachtnemer.

20.3 De Opdrachtnemer en zijn eventuele onderaannemers zijn steeds verplicht:
       
a) het door hen uit te voeren werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de
            Overeenkomst uit te voeren;
       
b) uitsluitend de door DAMEN gegeven orders en aanwijzingen op te volgen;
       
c) hun gemachtigden in beginsel tijdens de werkuren op het bedrijfsterrein/object
            beschikbaar te hebben, waarbij hun afwezigheid, vervanging en bereikbaarheid
            wordt geregeld in overleg met DAMEN;
       
d) te beschikken over en het op eerste verzoek van DAMEN te tonen van zijn
            wettelijk verplichte documenten;
       
e) DAMEN wekelijks een staat te overhandigen, bevattende manurenverantwoording,
            naam en burgerservicenummer van alle personeel, dat door de
            Opdrachtnemer van week tot week in het werk is gesteld;
        
f) al zijn verplichtingen jegens de door hem in het werk gestelde personeel strikt na
            te komen;
        
g) telkenmale op eerste verzoek van DAMEN aan DAMEN een afschrift te verschaffen
            van een recente verklaring inzake zijn betalingsgedrag van de
            Belastingdienst, zoals bedoeld in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid;
       
h) zich te onthouden van het doen van prijsopgaven of aanbiedingen aan de
            opdrachtgever van DAMEN voor uitbreidingen of wijzigingen van het werk van
            DAMEN;
        
i) DAMEN te vrijwaren voor alle vorderingen uit welke hoofde dan ook van het door
            hun ingezette personeel, behoudens in het geval van opzet of grove schuld aan
            de zijde van organen van DAMEN en/of met DAMEN te vereenzelvigen
            leidinggevende functionarissen, en zich deugdelijk te verzekeren tegen dergelijke
            aansprakelijkheid.

20.4 De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat het door hem tewerkgestelde personeel op
        het bedrijfsterrein/object van DAMEN bedrijfskleding draagt, met duidelijke bedrijfsnaamvermelding,
        alsmede persoonlijke beschermingsmiddelen.

20.5 De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zijn aanwezigheid en de aanwezigheid van
        zijn personeel op het bedrijfsterrein/object van DAMEN geen belemmering vormen voor
        de ongestoorde voortgang van de werkzaamheden van DAMEN en derden. De
        Opdrachtnemer en zijn personeel zijn verplicht zich te houden aan de instructies gegeven
        door bedrijfsleiding en toezichthoudend personeel van DAMEN.

20.6 Uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden dient te geschieden in de normale
        werktijden van DAMEN.

20.7 Het verrichten van de werkzaamheden buiten de normale werktijden van DAMEN wordt
        uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van DAMEN. De
        daaraan voor DAMEN of diens opdrachtgever verbonden kosten komen voor rekening
        van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer zorgt zelf tijdig voor alle benodigde
        formaliteiten zoals voorgeschreven door DAMEN (overwerkvergunning etc.).

20.8 Opslag van materiaal op het bedrijfsterrein/object geschiedt voor rekening en risico van
        de Opdrachtnemer en uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van DAMEN.
        De Opdrachtnemer mag niet meer materiaal op het bedrijfsterrein/object van DAMEN
        opslaan dan naar het oordeel van DAMEN nodig is voor de uitvoering van de
        Overeenkomst.

ARTIKEL 21: KETENAANSPRAKELIJKHEID (alleen van toepassing in Nederland)

21.1 De Opdrachtnemer verplicht zich jegens DAMEN zijn wettelijke verplichtingen tot afdracht
        van belastingen en premies sociale verzekeringswetten, die verband houden met het aan
        hem opgedragen werk, stipt te voldoen en voorts de toepasselijke CAO stipt na te leven.
        Door DAMEN aangewezen personen hebben het recht op elk moment inzage te nemen in
        de betreffende administratie van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer verstrekt op
        eerste verzoek van DAMEN afschrift van alle relevante bescheiden.

21.2 DAMEN heeft in het geval dat de Overeenkomst betrekking heeft op werkzaamheden
        waar de Wet Ketenaansprakelijkheid op van toepassing is het recht wegens de door
        Opdrachtnemer verschuldigde bedragen aan belastingen en premies sociale verzekeringswetten,
        40% van alle betalingen aan de Opdrachtnemer in te houden en namens
        de Opdrachtnemer rechtstreeks aan de Belastingdienst of op de G-rekening te voldoen.

21.3 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is DAMEN te allen tijde bevoegd de door de
        Opdrachtnemer terzake van door de Opdrachtnemer verrichtte werkzaamheden
        verschuldigde belastingen en premies sociale verzekeringswetten, waarvoor DAMEN
        ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, aan de
        Opdrachtnemer te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van de
        Wet Ketenaansprakelijkheid.

21.4 In de gevallen als bedoeld in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel, is DAMEN door betaling
        hiervan jegens de Opdrachtnemer gekweten, voor zover het deze bedragen betreft.

21.5 Onverminderd het hiervoor bepaalde vrijwaart Opdrachtnemer DAMEN van iedere
        aanspraak van de Belastingdienst ter zake van de door de Opdrachtnemer voor zijn
        personeel of het personeel van na hem komende onderaannemers verschuldigde
        belastingen en premies sociale verzekeringswetten.

21.6 Indien DAMEN na aansprakelijkstelling voor niet door de Opdrachtnemer of na hem
        komende onderaannemers afgedragen belastingen en/of premies sociale
        verzekeringswetten, deze belastingen en/of premies heeft moeten voldoen, heeft DAMEN
        voor het gehele bedrag dat door DAMEN is voldaan, verhaal op de Opdrachtnemer. De
        vordering van DAMEN wordt vermeerderd met een rente van 2% boven EURIBOR per
        jaar.

21.7 Indien de “verleggingsregeling BTW” op de Overeenkomst van toepassing is, zal de
        Opdrachtnemer dit op iedere factuur vermelden.

ARTIKEL 22: VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU

22.1 De Opdrachtnemer is verplicht met inachtneming van alle relevante wettelijke- en
        DAMEN-voorschriften en reglementen inzake veiligheid, gezondheid en milieu er op toe
        te zien dat de werkzaamheden zodanig worden uitgevoerd dat de veiligheid van alle
        personen die zich op het bedrijfsterrein/object van DAMEN bevinden, is gewaarborgd en
        hun gezondheid is beschermd en dat de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin
        of waarmee de Opdrachtnemer de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze is ingericht
        en wordt onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen
        zijn getroffen en aanwijzingen worden verstrekt als redelijkerwijs nodig is om te
        voorkomen dat personen in de uitoefening van hun werkzaamheden schade lijden.
        Een exemplaar van de DAMEN-veiligheidsvoorschriften en reglementen inzake
        veiligheid, gezondheid en milieu wordt de Opdrachtnemer op zijn verzoek door DAMEN
        onverwijld ter beschikking gesteld.

22.2 De Opdrachtnemer is er verantwoordelijk voor en verplicht zich ertoe dat zijn personeel
        de wettelijke- en DAMEN-voorschriften en reglementen inzake veiligheid, gezondheid en
        milieu te allen tijde nauwkeurig naleeft.

22.3 DAMEN heeft de bevoegdheid personeel van Opdrachtnemer de toegang tot het
        bedrijfsterrein/object te ontzeggen en/of hen daarvan te verwijderen, indien de in dit
        artikel bedoelde voorschriften en reglementen niet worden nageleefd.
        Alsdan is de Opdrachtnemer verplicht tot onverwijlde vervanging.

22.4 De Opdrachtnemer dient te allen tijde voor de verwijdering van zijn eigen afval, inclusief
        chemisch afval en emballage zorg te dragen. De Opdrachtnemer verplicht zich om bij de
        verwijdering van chemisch afval telkens een verklaring af te geven waarin de toxische
        eigenschappen van het te verwijderen product zijn aangegeven.

22.5 De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor en vrijwaart DAMEN van alle schade die door
        DAMEN of door derden wordt geleden veroorzaakt door het niet, niet voldoende of niet
        naar behoren of niet tijdig verwijderen van het eigen afval van de Opdrachtnemer.

22.6 De Opdrachtnemer is niet bevoegd gevaarlijke en/of voor de gezondheid schadelijke
        stoffen op het bedrijfsterrein/object van DAMEN op te slaan en/of te gebruiken, tenzij
        DAMEN hiertoe vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend.

22.7 DAMEN is bevoegd toestemming te weigeren of hieraan voorwaarden te verbinden.
        Indien door DAMEN toegestaan dient de opslag daarnaast steeds aan de geldende
        wettelijke regels te voldoen.

22.8 De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor en vrijwaart DAMEN van alle schade die door
        DAMEN of door derden wordt geleden veroorzaakt door opslag, gebruik, verspreiding,
        verwekking en/of ondeugdelijke verpakking van gevaarlijke en/of voor de gezondheid
        schadelijke stoffen.

22.9 Voor de toepassing van dit artikel wordt personeel van DAMEN als derde aangemerkt.

ARTIKEL 23: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

23.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend
        Nederlands recht van toepassing.

23.2 De toepasselijkheid van de “United Nations Convention on the International Sale of
        Goods” (het “Weense Koopverdrag”) is uitgesloten.

23.3 De Rechtbank te Rotterdam is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen terzake van
        de Overeenkomst en daaruit voortvloeiende overeenkomsten. DAMEN is evenwel
        gerechtigd de Opdrachtnemer, indien DAMEN dat wenselijk vindt, voor een andere
        rechter of arbitrage in vrijwaring op te roepen en/of procedures tussen DAMEN en diens
        opdrachtgever enerzijds en tussen DAMEN en de Opdrachtnemer anderzijds te
        consolideren.

ARTIKEL 24: DEFINITIES

24.1 “DAMEN”: DAMEN SHIPYARDS GROUP N.V. en/of een van haar groepsmaatschappijen.

24.2 “Diensten”: alle door de Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst voor DAMEN te
        verrichten werkzaamheden en/of diensten, al dan niet verband houdende met de levering
        van Goederen.

24.3 “Goederen”: alle door de Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst aan DAMEN te
        leveren werken, zaken, materialen en overige goederen, waaronder begrepen
        onderdelen, certificaten, documenten, computerprogrammatuur, en dergelijke, alsmede
        alle werkzaamheden en diensten verband houdende met die levering.

24.4 “Opdrachtnemer”: een leverancier/dienstverlener waarvan DAMEN, Goederen en/of
        Diensten betrekt of aan die leverancier/dienstverlener een (andere) opdracht verstrekt.

24.5 “Overeenkomst”: alle aanvragen, aanbiedingen, overeenkomsten en daaruit volgende
        verbintenissen, waarbij DAMEN, Goederen en/of Diensten van Opdrachtnemer betrekt of
        aan die Opdrachtnemer een (andere) opdracht verstrekt.

24.6 Daar waar in deze algemene inkoopvoorwaarden van Goederen wordt gesproken dient
        tevens steeds uitdrukkelijk Diensten te worden begrepen.

24.7 Daar waar in deze algemene inkoopvoorwaarden wordt gesproken van “schriftelijk” dient
        te worden verstaan: per brief, per email en/of per fax.